Reklamační řád (Odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů při odpovědnosti za vady a uplatňování odpovědnosti za vady prodávaného zboží a poskytovaných služeb, ustanoveními zákona č. 362/2011 Sb. o lécích a zdravotnických pomůckách a o změně a doplnění některých zákonů a ustanoveními Vyhlášky č. 21/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví SR, kterou se ustanovují podrobnosti o internetovém výdeji léků anebo zdravotnických pomůcek, o způsobu zveřejnění informace o internetovém výdeji, o způsobu balení zásilky a její přepravy a o způsobu reklamace (dále jen „Vyhláška”).

 1.  Prodávající je odpovědný za vady produktu a kupující uplatní reklamaci bezodkladně u prodávajícího dle platného reklamačního řádu. Záruční lhůta na prodávané výrobky je stanovena všeobecným právním předpisem - Občanským zákoníkem platným v době prodeje.
 2.  Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s ustanovením §18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
 3.  Reklamační řád se vztahuje na produkt zakoupený kupujícím od prodávajícího formou elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího anebo prostřednictvím elektronické pošty anebo jinak.
 4.  Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, nejsou-li smluvně dojednány jiné záruční podmínky.
 5.  Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na produkt, který vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje se naň záruka a byl zakoupen u prodávajícího.
 6.  Kupující vykoná prohlídku produktu při převzetí produktu. Po zjištění vady produktu může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce. Během záruční lhůty má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení produktu prodávajícímu spolu s dokladem o koupi.
 7.  Pokud produkt vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu s ustanoveními §18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, prostřednictvím elektronické pošty anebo telefonickým kontaktem.
 8.  Reklamační řízení produktu, který lze objektivně předložit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

  a) reklamovaný produkt spotřebitel předložil na adresu: Medihum, s. r. o., Bosákova 7,  Bratislava 851 04, IČO 35 952 580,
  b) spolu s reklamovaným produktem byl na výše uvedenou adresu předložen doklad o koupi – pokladniční doklad (faktura), jméno a adresa spotřebitele, případně telefonický kontakt, přesné popsání vady produktu, případně jak došlo k vadě produktu.

 9.  Vzor reklamačního protokolu je dostupný na adrese:
  https://www.medihum.sk/sites/default/files/2021-01/Reklamacny_protokol.doc (spotřebitel vyplní v reklamačním protokolu kolonky v bodech a-g a reklamační protokol odešle prodávajícímu elektronickou poštou anebo slovenskou poštou, případně osobně na výše uvedené adrese)
 10.   Začátek reklamačního řízení je současně dnem uplatnění reklamace v tomto reklamačním řádu. Reklamovaný produkt kupující předloží do sídla prodávajícího, anebo na místě uvedeném v tomto reklamačním řádu /bod 8.a./. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve svém místě podnikání v souladu s §18 odst. 2 Zákona.
 11.  V místě určeném pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizováním reklamace v souladu s ustanovením §18 odst. 3 Zákona.
 12.   Kupující uplatňuje odpovědnost za vady produktu u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 13.   Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží písemnou formou, např. formou e-mailu anebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ustanovením §18 odst. 5 Zákona.
 14.   Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající anebo jím pověřený zaměstnanec anebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech dle všeobecného předpisu; na základe rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace dle §2 písm. m) Zákona ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku anebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, anebo má právo na výměnu produktu za nový produkt.
 15.   Kupující neuplatňuje záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn.
 16.   Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

  a) nepředložením dokladu o zaplacení (kupujícímu doporučujeme si zajistit a ponechat kopii dokladu), dodacího listu,
  b) uplynutím záruční lhůty produktu,
  c) mechanickým poškozením produktu způsobeným kupujícím,
  d) používáním produktu v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí,
  e) neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním péče o produkt,
  f) poškozením produktu nadměrným zatěžováním, nesprávnou manipulací, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami, anebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
  g) poškozením produktu neodvratitelnými anebo nepředvídatelnými událostmi,
  h) poškozením produktu náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, jiným neodborným zásahem, poškozením, anebo atmosférickou elektřinou, anebo jiným zásahem vyšší moci, neoprávněným zásahem do produktu.

 17.   Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  a) odevzdáním opraveného produktu,
  b) výměnou produktu,
  c) vrácením kupní ceny produktu,
  d) vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu,
  e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
  f) odůvodněným zamítnutím reklamace produktu.

 18.   Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 19.   Zdravotnickou pomůcku možno vrátit za účelem reklamace:

  a) odevzdáním ve výdejně zdravotnických pomůcek, ze které byla odeslána zásilka obsahující tuto zdravotnickou pomůcku,
  b) zasláním poštovní zásilky obsahující vrácenou zdravotnickou pomůcku a písemné informace o důvodech vrácení prodávajícímu.

 20.   V případě reklamace zdravotnických pomůcek zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením zdravotnické pomůcky (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání zdravotnické pomůcky se doporučuje nejdříve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a dohodnout si průběh reklamace tak, aby se minimalizovaly náklady na obou stranách.
 21.   Záruční lhůta je 24 měsíců u prodaného zboží a v případě zhotovení věci na zakázku ode dne uzavření kupní smlouvy. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 22.   Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

  a) prodávající zajistí odstranění vady, anebo
  b) prodávající vadný produkt vymění za nový, identický jako reklamovaný produkt.

 23.   Jedná-li se o vadu, kterou není možno odstranit, anebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, anebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být produkt řádně užíván jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:

  a) zrušením kupně-prodejní smlouvy, anebo na žádost zákazníka výměnou produktu za zboží jiné, funkční, stejných anebo lepších technických parametrů, anebo
  b) v případě, že nemůže prodávající vykonat výměnu produktu za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadný produkt.

 24.   Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt a odstranění stejné odstranitelné vady více než dvakrát.
 25.   Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt a odstranění více než dvou různých odstranitelných vad.
 26.   V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako zákonem odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada produktu dle spotřebitele objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady produktu prostřednictvím soudu.
 27.   Záruka se nevztahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržení postupu uvedeného v návodu k použití - u produktů, u kterých takovýto postup vyplývá z povahy výrobku.
 28.   Poučení pro spotřebitele:

  a) Jedná-li se o vadu, kterou je možno odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  b) Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu produktu, anebo pokud se vada týká jen součásti produktu, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu produktu anebo závažnost vady.
  c) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný produkt za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
  d) Jde-li o vadu, kterou není možno odstranit a která bráni tomu, aby mohl být produkt řádně užíván jako produkt bez vady, má kupující právo na výměnu produktu, anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě anebo pro větší počet vad produkt řádně užívat.
  e) Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

Alternatívní řešení mimosoudních sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na: info@medihum.cz, anebo písemně na adresu: Medihum, s. r. o., Bosákova 7,  Bratislava 851 04, IČO 35 952 580, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, anebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě, anebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) dle zákona 391/2015 Sb.. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Sb.. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným dle §12 Zákona 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy anebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za započetí alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

V Bratislavě, dne 06.06.2020