Všeobecné obchodní podmínky

1 .VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je

I. Základní údaje

Prodávající: Medihum, s. r. o., Bosákova 7,  Bratislava 851 04
IČO: 35 952 580
DIČ: 2022055255
IČ DPH: SK2022055255
Zastoupena konatelem Igorem Farkasem a Gézem Reichardtem

Číslo účtu, IBAN: SK37 1111 0000 0012 3134 1018
Společnost Medihum, s. r. o. je zapsána v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 37366/B  

Adresa provozovny (prodejny):
Medihum, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava

Odpovědný vedoucí: Igor Farkas
Kontakt: 00421 948 951 910

Otevírací doba prodejny:
Po - Pá: 08:00 - 16:00

Kontaktní údaje:
tel. č.: 02/62 41 31 72
e-mail: info@medihum.sk
(dále jen „prodávající“)

a
kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Orgán dozoru

Kontrolní orgán, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, je
- v případě výdeje léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
adresa: Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
tel. č.: 02/50 70 11 11
e-mail: info@sukl.sk
www: https://www.sukl.sk/

- v případě výdeje ostatního zboží:
Inspektorát SOI pre Bratislavský kraj
se sídlem v Bratislavě
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70
e-mail: info@soi.sk

Adresa pro uplatnění reklamací, odstoupení od smlouvy a uplatnění podnětů a stížností:
Medihum, s. r. o., Bosáková 7,  Bratislava 851 04

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou jen položky zboží a služeb (produktů) výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Množství, vlastnosti, ceny a ostatní údaje obsažené na www stránkách prodávajícího jsou závaznými údaji.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 • produkt bez závad v souladu se specifikací anebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh služeb,
 • produkt vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území Slovenské republiky.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá produkt prezentovaný na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé hlavně při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením a kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před započetím plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku anebo od smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu produktu „na objednávku“, který bylo nutno na přání kupujícího obstarat, anebo v případě, že v souvislosti se zajištěním produktu došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může byť do výše obstarávacích nákladů produktu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možno závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující neodpovídá na e-maily atd.).

Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodnými podmínkami.

4. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 1.  Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e‐mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu anebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího anebo ve formě telefonické nebo písemné objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 2.  Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení anebo potvrzení prodávajícím prostřednictvím soukromé zprávy kupujícímu o akceptovaní objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“.
 3.  Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně produktu a/anebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde a jak má být produkt dodán, a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu dodání produktu, případně jiné údaje.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

 1.  Prodávající je povinen:
  a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu produkt v dohodnutém množství, kvalitě a termínu,
  b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo povinnosti ustanovené v platných právních předpisech SR,
  c) odevzdat kupujícímu nejpozději spolu s produktem v písemné anebo i elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání produktu a další doklady předepsané platnými právními předpisy (formulář pro odstoupení od smlouvy, doklad o koupi produktu).
 2.  Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodaný produkt.

6. Práva a povinnosti kupujícího

 1.  Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů (Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího) ode dne převzetí zboží anebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší. 
 2.  Spotřebitel:
  a) převezme zakoupený nebo objednaný produkt,
  b) zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení produktu,
  c) potvrdí převzetí produktu e-mailem, svým podpisem anebo podpisem jím pověřené osoby.
 3.  Spotřebitel má právo na dodání produktu v množství, kvalitě, termínu, způsobem a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptovaní objednávky.

7. Dodací podmínky

 1.  Způsoby dodání zboží
  Dodání zboží je možné následujícími způsoby:
  - doručení kurýrem
 2.  Ceny a platby za doručení produktu:

  Při objednávce produktu a doručování: poštovné + balné spolu
  Kurýrská společnost Messagerie, s. r. o. (123KURÝR) a platba převodem na účet: 160 CZK
  Kurýrská společnost Messagerie, s. r. o. (123KURÝR) a platba při převzetí (DOBÍRKA): 190 CZK
  Kurýrská společnost Messagerie, s. r. o. (123KURÝR) a platba převodem na účet nad 4000 CZK: 0,00 CZK
  Kurýrská společnost Messagerie, s. r. o. (123KURÝR) a platba při převzetí (DOBÍRKA) nad 4000 CZK: 0,00 CZK

  Cena dodání produktu se vypočítává zvlášť u každé objednávky v závislosti na hmotnosti a způsobu přepravy.

  Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o cenách přepravného mimo území České republiky.

  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dle zák. č. 18/1996 Sb. v platném znění formou:
  - v hotovosti, přímo kurýrovi, doručovateli,
  - bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

 3.  V případě, zaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího IBAN: SK37 1111 0000 0012 3134 1018, VS: číslo objednávky.
 4.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý produkt ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu.
 5.  V případě, zaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu za produkt dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SR.
 6.  V případě, nezaplatí-li kupující prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí produktu, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu za vzniklé náklady na objednání a dodávku nezaplaceného produktu.
 7.  Ceny produktu uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží.
 8.  Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího anebo uhrazením přes platební systém Stripe.
 9.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.
 10.  Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujúcim je zároveň daňovým dokladem.
 11.  Převzetí produktu kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak.
 12.  K ceně produktu je připočítána cena přepravy zboží tak, jak je uvedeno výše v bodě 7.2.
 13.  Produkt je prodáván dle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů, vzorkovníků prodávajícího, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 14.  Nedohodne-li se prodávající a spotřebitel jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.
 15.  Kupující převezme produkt prostředkem, který je uveden v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
 16.  Údaje o vlastnostech produktů, obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, jsou závaznými údaji.
 17.  Místem dodání produktu je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
 18.  Prodávající dopraví produkt kupujícímu (odešle přes e-mail) na adresu určenou v kupní smlouvě kupujícím. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení produktu na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky.
 19.  Kupující zkontroluje produkt ihned po doručení. Zjistí-li kupující, že produkt má nějaké vady, tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a uplatní u prodávajícího reklamaci produktu.
 20.  Nesplní-li prodávající smlouvu, protože objednaný produkt nemůže dodat anebo službu poskytnout, je povinen o tom bezodkladně informovat spotřebitele a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za produkt anebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání produktu anebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat produkt anebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

8. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

9. Autorská práva

Autorská práva se řídí Autorským zákonem č. 185/2015 Sb. v platném znění.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

 1.  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů. Prodávající je povinen převzít produkt a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží anebo služby. Náklady na vrácení produktu snáší spotřebitel.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  a) poskytnutí služby, pokud její poskytování započalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
  b) prodej zboží anebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy,
  c) prodej zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti anebo zkáze,
  e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo z hygienických důvodů, a kterého ochranný obal byl po dodání porušen, prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodaní neoddělitelně smíchán s jiným zbožím,
  f) prodej alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možno uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  g) vykonání naléhavých oprav anebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k vykonání opravy anebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby anebo zboží předem neobjednal,
  h) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih anebo počítačového software prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  j) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb anebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase anebo v dohodnuté lhůtě,
  k) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování započalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 2.  Odstoupení od smlouvy kupující učiní písemnou formou. Do odstoupení od kupní smlouvy dle předcházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek kupující uvede identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, hlavně číslo účtu a/anebo poštovní adresu.

  Současně s odstoupením od smlouvy je povinen předložit /zaslat/ prodávajícímu produkt spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a originálu dokladu o zaplacení.

  V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a předloží /zašle/ prodávajícímu produkt, který mohl být přiměřeně použit, nachází se v obalu zboží nepoškozujícím a je úplný, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za produkt uvedenou v závazném akceptování objednávky anebo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí odstoupení od kupní smlouvy a doručení produktu prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujúcim.

 3.  Prodávající vrátí v případě platného odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním a doručením produktu, pokud kupující spolu s produktem předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu.
 4.   Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu, se považují náklady na uskutečnění objednávky, hlavně cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující učinil návrh na uzavření kupní smlouvy, anebo cena za připojení kupujícího k internetové stránce prodávajícího, během které kupující vyplnil a odeslal formulář pro objednání zboží na internetové stránce, anebo napsal a odeslal e-mail s objednávkou zboží.
 5. V souladu s ust. § 6 odst. 2 Vyhlášky č. 21/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví SR, kterou se ustanovují podrobnosti o internetovém výdeji léků anebo zdravotnických pomůcek, o způsobu zveřejnění informace o internetovém výdeji, o způsobu balení zásilky a její přepravy a o způsobu reklamace (dále jen „Vyhláška”), kupující je oprávněn vrátit zdravotnickou pomůcku do sedmi dnů od převzetí zásilky, pokud zásilka obsahuje
  a) poškozenou zdravotnickou pomůcku,
  b) jiný počet balení zdravotnické pomůcky, než byl objednán,
  c) zdravotnickou pomůcku po datu expirace,
  d) zdravotnickou pomůcku, která nesplňuje technické požadavky uvedené ve vyhlášení o shodě,
  e) zdravotnickou pomůcku bez návodu k použití anebo pokud návod k použití není ve státním jazyce.

11. Zachování mlčenlivosti

Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o všech informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které může považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní anebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů.

12. Závěrečná ustanovení

 1.  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2.  Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována formou e-mailových zpráv.
 3.  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 4.  Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodnými podmínkami se vztahují příslušná ustanovení následujících zákonů a nařízení:

  a) Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů
  b) Zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. (ve znění platných novel),
  c) Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích (ve znění platných novel),
  d) Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (ve znění platných novel).

 5.  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 6.  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, bude snášet náklady na vrácení produktu prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení produktu, který vzhledem k jeho povaze není možno vrátit prostřednictvím pošty.
 7.  Kupující je případně povinen uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnutá plnění dle § 10 odst. 5 zákona, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas dle § 4 odst. 6 zákona.
 8.  Prodávající dodržuje kodex chování, spotřebitel se s ním může obeznámit přes e-mailový požadavek na prodávajícího.
 9.  Délka trváni smlouvy – během platnosti záruční doby; podmínky vypovězení smlouvy jsou uvedeny výše.
 10.  Případný vzniklý spor je možno řešit mimosoudní cestou prostřednictvím vzájemné dohody.
 11.  Vlastnické právo předmětu smlouvy přechází na kupujícího až po zaplacení všech plateb uvedených ve smlouvě.

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.  Právo na odstoupení od smlouvy.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí výrobku.
  Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným vyhlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem anebo e-mailem) na adrese: info@medihum.cz.
  Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na adrese: Medihum, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, anebo na stránce: https://www.medihum.sk/sites/default/files/2021-01/Odstupenie_od_zmluvy.doc.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 2.  Důsledky odstoupení od smlouvy.
  Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, hlavně kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám.
  Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněna stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 3.  Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy anebo jakékoliv jiné jednoznačné vyhlášení o odstoupení od smlouvy také elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky: https://www.medihum.sk/sites/default/files/2021-01/Odstupenie_od_zmluvy.doc. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem).
 4.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud produkt odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Odpovídáte jen za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu.
 5.  Informace uvedené v tomto poučení tvoří neoddělitelnou součást smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a mohou být změněny jen s výslovným souhlasem obou smluvních stran.
 6.  Kupující odesláním objednávky a stlačením tlačítka „objednat s povinností platby“ výslovně potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 7.  Prodávající bezodkladně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději s dodáním zboží, poskytuje spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.
  Potvrzení obsahuje:
  - všechny informace uvedené v § 3 odst. 1 zákona, pokud prodávající neposkytl tyto informace spotřebiteli na trvanlivém nosiči už před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku.
 8.  Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před započetím plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.
 9.  Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 odst. 1 zákona u prodávajícího v listinné podobě anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované vyhlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu odevzdal prodávající.
 10.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty dle § 7 odst. 1 zákona.
 11.  Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy snáší spotřebitel.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.  Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy anebo v souvislosti s ní; tím není dotknuto ustanovení § 8 odst. 5 zákona.
 2.  Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby dle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotknuto právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.
 3.  Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
 4.  Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktu, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby dle odstavce 1 před tím, než je mu zboží doručeno anebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 5.  V případě zdravotnických pomůcek prodávající zajistí průběh odstoupení od smlouvy takovým způsobem, aby nevznikly náklady na straně spotřebitele.

POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOTŘEBITELE PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.  Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět anebo ho odevzdat prodávajícímu. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta dle první věty se považuje za zachovanou, pokud byl produkt odevzdán k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 2.  Při odstoupení od smlouvy snáší spotřebitel jen náklady na vrácení zboží prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, anebo pokud si nesplnil povinnost dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona.
 3.  Spotřebitel odpovídá jen za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) zákona.

 

V Bratislavě, dne 06.06.2020